Úvěrové cenné papíry kapitálového trhu dlužnického charakteruMají dlužnický charakter a vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli (majitel). Kapitálový trhje místo, kde se střetává nabídka kapitálu s poptávkou po kapitálu. Probíhají zde obchody se střednědobými a dlouhodobými úvěry a majetkovými závazky (peníze, obligace, akcie).
(střednědobé od jednoho roku do čtyř let, dlouhodobé na více, než čtyři roky)
obchodování a kurzy.jpg

Obligace (dluhopis)

Dlouhodobé cenné papíry dlužnického charakteru, emitent je v pozici dlužníka – emisí získává dlouhodobé peněžní prostředky a zároveň se zavazuje po uplynutí doby splatnosti obligaci koupit zpět. Obligace jsou obchodovatelné (= můžou být prodány před uplynutím doby splatnosti). Majitel obligace je v pozici věřitele a má právo na výnosy, zpravidla úroky, vypláceny pololetně nebo ročně
Emitent:právnická osoba (firma, stát, obec), musí podat žádost k ČNB, ta vydá povolení a rozhoduje o objemu a času emise, důvod udává emitent.
Důvodem emise je většinou potřeba získat peníze na financování rozvoje státu či jiných aktivit. Obligace jsou bezpečnější než akcie, protože při likvidaci podniku jsou peníze vypláceny dříve věřitelům obligací, poté akcionářům.
 
§  Části:
1.       plášť – název, číslo série a obligace, objem a čas emise, povolení ČNB, označení emitenta, nominální hodnota, doba splatnosti, způsob stanovení výnosu
2.       kupónový arch – tvořen z jednotlivých kupónů, číslovány odspoda, odstřihují se v závislosti s výběrem výnosů
·         talón= osvědčení o vlastnictví
ruce na stole.jpg

 Hypoteční listy

Dlouhodobé cenné papíry dlužnického charakteru, emitentem hypoteční banky, význam pro emitenta je možnost získat peněžní prostředky. Úzce souvisí s hypotečními úvěry. Jsou kryty splátkami hypotečních úvěrů a zastavenými nemovitostmi. Jsou obchodovatelné, menší riziko, nepodléhají zdanění

Pokladniční poukázky

Krátkodobé/střednědobé CP dlužnického charakteru, menší riziko, jsou zajištěny státem, emitentem ČNB, důvodem emise je krytí deficitu státního rozpočtu. Nejsou volně obchodovatelné na burze, nejsou určeny pro široké vrstvy zájemců, nakupují je především banky a investiční společnosti. Aby se investorovi vyplatilo investovat do pokladniční poukázky, musel by investovat minimálně 10 milionů, jinak nedokáže zajímavě zhodnotit vložený kapitál.